ORDER ONLINE

Domino's Pizza KOBE ROKKOMICHI

078-806-1180
〒657-0044
Everyday 11:00~24:00
1-4-12 Shikanoshitadori, Nada-ku, Kobe-shi

Trading Hours
Wednesday 11:00 until 00:00 Thursday 11:00 until 00:00 Friday 11:00 until 00:00 Saturday 11:00 until 00:00 Sunday 11:00 until 00:00 Monday 11:00 until 00:00 Tuesday 11:00 until 00:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE