ORDER ONLINE

Domino's Pizza KOMATSU DAIRYOU

0761-20-3011
〒923-0854
Mon-Fri 11:00~23:00 & Sat-Sun 10:30-23:00
59-1 Dairyomachi, Komatsu Shi

Trading Hours
Friday 11:00 until 23:00 Saturday 10:30 until 23:00 Sunday 10:30 until 23:00 Monday 11:00 until 23:00 Tuesday 11:00 until 23:00 Wednesday 11:00 until 23:00 Thursday 11:00 until 23:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE